top of page

身體要快樂  快篩紀錄

 

2021/07/26 (一)

顏雅婷 李函潔 張渟翊

 

 

2021/08/01(日)

工讀生 林憶婷

 

2021/08/02(一)

T張渟翊 Y顏雅婷 H李函潔

 

 

 

2021/08/08(日)

工讀生 林憶婷

 

2021/08/09(一)

Y顏雅婷 T張渟翊 H李函潔

2021/08/16(一)

C林憶婷 T張渟翊 H李函潔

2021/08/23(一)

 T張渟翊 H李函潔

2021/08/23(一)

林憶婷 

2021/08/30(一)

林憶婷 

2021/09/06(一)

林憶婷 

bottom of page