top of page

『身體』 要 『快樂』
身體要快樂是一個由外而內的自觀與學習
這裏沒有偉大的論述,只有透過身體被喚醒的快樂。
 
身體因為快樂,所以感覺身上有光
身體因為快樂,所以想要迎向未來
 
身體因為感知的覺醒,生命存在的價值變得不一樣
身體因為感受的真實,珍愛自己的方式變得不一樣
 
愛上身體,是認識自己的一種方式
身體要快樂,是愛自己的一種方式!
 

                                                                ~ 許芳宜 ~

bottom of page